انتشار مقالات کشاورزی و علوم وابسته

rashtrice@gmail.com از همه به پاس انتشار مقالات اين وبلاگ با معرفي منبع كوشيده اند تشكر مي كنم.

بررسي پتانسيل كاتاليزوري آنزيم PLE در جداسازی گلیسیدیک استرهای استریو ایزومری در واکنش های تراکمی دا

 

نویسنده: مهندس فاطمه حبیبی کیاه آبادی

چکیده

در اين تحقيق سنتز و جداسازي آنزيمي گليسيديك استرهاي حاصل از واكنشهاي تراكمي دارزن با به كارگيري سوبستراهاي  4 -  متيل استوفنون، 4 -  نيترو بنزوفنون، بنزالدهيد، 3 -  نيترو بنزالدهيد و 4 -  متيل بنزالدهيد مورد مطالعه قرار گرفت. جهت سنتز اين تركيبات ابتدا اتيل كلرواستات از واكنش كلرواستيك اسيد و اتانول تهيه شد. سپس واكنش اتيل كلرواستات با تركيبات آلدهيدي و كتوني اشاره شده در حضور پتاسيم ترسيوبوكسيد به عنوان باز، محصولات گليسيديك استر را به صورت مخلوط سيس و ترانس بدست داد. با  هيدروليز اين تركيبات توسط آنزيم PLE در 8 = pH و محلول بافرفسفات ، آنتي پودهاي سيس و ترانس به طور جداگانه بدست آمدند. در طول تفكيك آنزيمي استريوايزومر سيس در برابر هيدروليز مقاوم بوده و به صورت استر واكنش نداده حاصل شد و استريو ايزومر ترانس به راحتي در معرض هيدروليز قرار گرفت و به صورت اسيد به دست آمد.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم خرداد ۱۳۸۴ساعت 19:14  توسط فردوس عادلي مسبب  |